אגף נשיאות וקשרי חוץ

אודות האגף

אגף נשיאות וקשרי חוץ פועל לפיתוח ולביסוס קשרי החוץ של האוניברסיטה בישראל ובעולם ולגיוס המשאבים הנחוצים למימון פעולות ופרויקטים הנגזרים מן המדיניות שמתווה הנהלת האוניברסיטה.

האגף מטפח את קשריה של האוניברסיטה עם ידידים וותיקים וחדשים, ומגייס את תמיכתם בהתפתחותה המואצת, בערכיה ובהישגיה האקדמיים והחברתיים.
האגף פועל במספר מישורים המשלימים זה את זה - פיתוח אגודות הידידים של האוניברסיטה ברחבי העולם וניהול הקשר הרציף עמן כאמצעי לכינון ולביסוס קשריה של האוניברסיטה עם תורמים ועם קרנות פילנתרופיות בארץ ובעולם; כתיבה, עריכה והפקה של חומרים, מצגות ופרסומים שונים , כמו גם, ייזום וארגון אירועים וביקורים באוניברסיטה, אשר יוצרים במשולב פלטפורמה לחשיפה ולהצגה של פרויקטים שונים המחייבים גיוס משאבים בפני תורמים וידידים;  
בנוסף לאלה, האגף מרכז את פעילות חבר הנאמנים של האוניברסיטה על וועדותיו, ואמון על הפקת המושב השנתי של חבר הנאמנים על היבטיו השונים.